Splošni pogoji za turistične aranžmaje

1. SPLOŠNA DOLOČILA:

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe oz. voucherja, ki jo skleneta KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. (v nadaljevanju KORATUR) oz. njena pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavi za določen turistični aranžma, katerega organizator je KORATUR.


2. PRIJAVE:

Potniki se lahko prijavijo za turistični aranžma, ki ga organizira KORATUR v kateri koli KORATUR-ovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi KORATUR in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti vse dokumente, ki jih zahteva program in organizacija potovanja, ter vplačati 30% akontacijo, če ni v programu drugače določeno. KORATUR za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 13,00 € na prijavnico (voucher).


3. PLAČILO:

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v turistični agenciji KORATUR ali v pooblaščeni agenciji ali na TR preko banke. Akontacija, ki jo potnik vplača ob prijavi, znaša 30% oz, toliko kot je navedeno na programu aranžmaja. Preostali del je potnik dolžan plačati najmanj 8 dni pred odhodom oz. kot je navedeno v programu. Potnik se obvezuje plačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca.


4. STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA:

Vse storitve, ki so navedene na voucherju, so vključene v ceno aranžmaja. Eventualna doplačila v kraju samem so navedena posebej.


5. POSEBNE STORITVE:

Posebne storitve so tiste, ki niso vštete v ceni aranžmaja in jih potnik plača posebej.


6. CENE:

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi. V tem primeru potnik uveljavlja vse zahtevke na podlagi reklamacij neposredno pri tuji osebi. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja.. O morebitni spremembi cene potovanja KORATUR potnika obvesti.


7. ODPOVED ARANŽMAJA:

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima KORATUR pravico do povrnitve stroškov odpovedi aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal aranžma in sicer:

Do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 13,00 EUR
Od 22-29 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja
Od 15-21 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja
Od 8-14 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja
Od 7 dni do dneva odhoda 80% cene aranžmaja
Na dan odhoda ali po odhodu 100% cene aranžmaja

V primeru, da potnik med potovanjem na lastno željo le to prekine, pri povratku ni upravičen do povračila stroškov. Za vsako želeno spremembo že potrjene rezervacije KORATUR zaračunava stroške v višini 13,00 EUR.


8. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI:

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin (vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti ), ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini (zakonec, starši, otroci) odpovedati aranžma pred pričetkom le-tega, lahko vplača odstopnino. Odstopnina znaša % aranžmaja in jo je potrebno vplačati ob prijavi. Premijske stopnje: 3,971 % (potovanje-enostavno kritje), 5,553 % (potovanje-širše kritje). Splošni pogoji (TUR-SP 01/11) za zavarovanje rizika odpovedi so na voljo v turističnih agencijah Koratur. Ne glede na potnikovo vplačano odstopnino ima KORATUR pravico do povrnitve administrativnih stroškov.


9. ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA:

KORATUR si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali odpraviti, za KORATUR pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe. KORATUR ne more prevzeti odgovornosti zaradi spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi. V primeru, da stanje na kraju samem KORATUR-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko KORATUR namesti potnike v drug objekt najmanj enake kategorije. KORATUR ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo potnik povzroči v hotelu oz. namestitvenem objektu.


10. POTNI DOKUMENTI:

Potnik, ki se prijavi za potovanje v tujino, mora imeti veljavni potni list ali drug ustrezen veljavni potni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki v zvezi s tem nastanejo.


11. REKLAMACIJE:

Potnik mora predložiti reklamacijo pisno v zakonskem roku 60 dni po končanem potovanju. Brez pisne reklamacije KORATUR ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. K pisnemu zahtevku mora potnik predložiti ustrezno potrdilo predstavnika, hotelirja ali prevoznika. Če pomanjkljivosti niso odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene. V primeru bistvenega odstopanja od dogovorjenega obsega ali kakovosti storitev, lahko potrošnik v enakem roku in na enak način zahteva vračilo celotnega vplačanega zneska. Zahtevka za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vplivata na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev morebiti nastale škode. Dokler KORATUR ne izda sklepa o rešitvi zadeve, se potnik odreče posredovanja katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali objave v javnih medijih.


12. IZGUBA DOKUMENTOV:

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. V kolikor med samim potovanjem izgubi dokumente oz. so mu ti ukradeni, za nadaljnje potovanje oz. vrnitev v domovino pa so nujno potrebni, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora prekiniti potovanje, nima pravice do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.


13. USTNE INFORMACIJE:

Ustne informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v ponudbi.


14. SOBE:

V kolikor potnik ob prijavi ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon,…), bo sprejel namestitev v eni izmed sob, katero mu ob prihodu dodeli hotelir. Razdelitev in dodelitev sob je popolnoma v pristojnosti hotelirjev !

AVTOBUSNI VOZNI RED